عبارت مورد جستجو:
  دوشنبه 31 ارديبهشت 1403
دوسالانه‌ها 
شورای سیاست گذاری


 

 


رییس شورای
 سیاست گذاری
 محمود شالوييعضو شورا
 محمد علی رجبی

 
عضو شورا
خشایار قاضی زاده

 
عضو شورا
سلیمان سعید آبادیعضو شورا
 پرویز حاصلی


عضو شورا
 حسین عصمتی


عضو شورا
امیر طهماسبی


عضو شورا
محمد حسین آقامیری 

  
عضو شورا
احسان قائمی


عضو شورا
 میثم حسن خانی


     

  
عضو شورا
 عباس سلیمانی 

           

  عضو شورا
 داود ثمری

 
عضو شورا
عبدالرحیم سیاهکارزاده